Ostori Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Ostori

[VERSE 1]
Tin bhaganim vanttun dilam ostore jivit tujem
Poilem dasti vin ankvarpon sobit ful tum gharachem[
Tistem maim ani sasumaim jivit sosnikaiechem

[Chorus 1]
Ankwarponnachem thik tujem sambav
Ful tujem rakon kantte chaunin ghav
Vignam taineamcho kadd boro tum thav
Nirmol ful tujea Kazarak mav

[VERSE 2]
Borea gharak poddtoch bhoinn Deva lagim argam mag
Tujeach aatin asli shanti tujeach athin asta aag
Sosnikai tujea monnan bhor vissor kitem poi to rag
Ghorche altat zallear khambe nidonakaim samkem zag

[Chorus 2]
Borea gunnanim ghor ghovachem bhor
Govache ghara dusrem zainam sor
Moipass gharacho pois zait veta thor
Abru gharachi tum vengen dhor

[VERSE 3]
Xekim putak Kazar korun sasumaim zatai apun
Sunnen vait borem kellear sons ek dis tuvuim asli sun
Mal tratar taka kornakaim bhurgem tem lokachem mhunn
Ghoracho gut gharan urta sunnek aslear bore gunn

[Chorus 3]
Hench bhoinim tuje molladik vante
Ankvarponaruch godd band tum dantem
Sogleak shimpoddtat gunnache fante
Thoddeank meuta ful thoddeank kante

 

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *