Tunch Mhozo Adhar Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Tunch Mhozo Adhar

[VERSE 1] Tunch mhozo dhir adar tumch borvonso Tunch Dhoni Podvedar Rochnar amcho Tunven rochlo sonvsar chondrim suria Tunven rochlo munxeakul dongor dorya [Chorus 1] Jezu tujea Rajeant vor maka tujea Rajeant vor Tuntoch mojem sonvsarantlem dhor Favo kor Dhonia pollounk anvem Sorgar Raj ani Sasnachem ghor [VERSE 2] Toyar assam Jezu apoi maka Ghatki […]

Mhaka Gunvddailo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mhaka Gunvddailo

[VERSE 1] Jednam hanv Goeam pavlolom Tednam chear dis mavaddea ravlom Novo novro mhunn soglleam ki baba mogacho zalom Mevnni mog kori konnxeak apovn Bail chimtte kaddi dolle gunvddavn Arre manv mozo ditalo konnxean votovn-votovn [Chorus 1] Oh mhaka gunvddai-i-i-i-lo, baba gunvddai-i-i-i-lo Rat bhor daram apttovn-dopttovn bonvddailo Ho mavaddo koslo mhaka zaito pivoilo Punn nixam […]

Taxi Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Taxi

[Chorus 1] Taxi chalane wala Aste chalate jao Idhar udhar math dekh Zara hosh mein chalata jao [VERSE 1] Atam mhuino to cholta dhavo Anv novoch taxiwalo Cheddvam tim bostat mujeach taxier Khuxealkaienu moujen gaitat [Chorus 2] Taxi chalane wala Aste chalata jao Idhar udhar math dekh Zara hosh mein chalata jao Lal la la…laa […]

Fottkiri Axea Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Fottkiri Axea

[VERSE 1] Fottkiri axea maka dakhoinaka Kazar zatai mhunn bestoch fottoinaka Nirmoll hea kallzak mojea dukhoinaka Sodanch dovor motin korunk tuji potinn maka chukoinaka [Chorus 1] Ugddas mozo boroi re bookar Rupkar mozo khelloi dolleam mukar Zorui tor dusrem anik konnui mevot Goddiek tuka tem gopan dorun khevot Auchit hi khobor mojea kanar pavot Fullolo […]

English Lady Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

English Lady

[VERSE 1] Bebdo korpak Luddin mozo ghov meulo tukam Tujem koddem bhorlem anv golloitam dukham Ugi anv raulim mhunn tukam futtlim pakam Chirrun rechadd kortam tum athik meu makam [Chorus 1] Barran tujea pion ghov ghara korta addi Maka mhunnta Luddin is English speaking lady Bebdeank nagounn bonvtai tum gheun Maruti gaddi Agxe makam meu […]

Duddvank Valor Nam Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Duddvank Valor Nam

[VERSE 1] Munxea chem jivit barik chintit tor ek sopon Vaitt borem kortubamchem sogleank diunk zai farikponn Duddu aslearuch munxea sonvsarant nhoim tujem vhoddponn Munis vhoddponn zoddta fokot khalltiponnan ravon [Chorus 1] Khallti munis mevonk sonvsarant bhavani chodd kottin Aplea faidean dusreank fottoitat aplem kam zai sor duddu diun Adleamchi mhunni assa falem zai nezo […]

Doxim Kori Nezo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Doxim Kori Nezo

[VERSE 1] Tujim sopnam anv sopnetalim Kazar zaunk axetalim Sopnam aiz mojim purim zalim Devan ankam sasnak ek kelim [Chorus 1] Aiz than tum poti zalo mozo Sasnak mog kortelim tuzo Ghor doxim zata laglear uzo Punn amkam doxim kori nezo [Chorus 1] Aiz than tum poti zalo mozo Sasnak mog kortelim tuzo Ghor doxim […]

Borem Kelear Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Borem Kelear

[VERSE 1] Borem kelear jivitan borem meutolem Vaitt kelear fuddarak vaitt zatelem Borem kelelem borem Devak pautelem Vaitt kelolem vaitt farikponn ditelem [Chorus 1] Fulam roixi jivit bhor fulam mautolo Kantte roilear sodamkal kantte niutolo Borea rostean vexi bore zage bonvtolo Vaitt rostean gelear vaitt zagear pautolo [VERSE 2] Borem korxi tor ugddas kortolo pelo […]

Bhav Bhoinn Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Bhav Bhoinn

[VERSE 1] Khaxea rogtacho tum mhunn bhav mozo mellonk aileam tukam Aiz anv tumguer yeun tuzo bonglo poun khoxi bogli makam Mojer ghatlem un kunyead kopit mhunn bhoinni tuka futtlim pakam Distoch bhav tuzo tum vonkoi uzo aiz roddtai dukham [Chorus 1] Ghatki tea somdiran kunyead somplo tuzo Famil konn lekinam kitem fuddar mozo Sukti […]

Ankwarponn Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Ankwarponn

[VERSE 1] Chintinastanam ami eka mekak mevlim Sabar vorsam passun moi mogan bonvlim Dis sumanam moine vorsam rokdinch tim povlim Mogachim utram tujim kallzant ravlim [Chorus 1] Mog tuzo korun guneav zalo mozo Ghat gheun jivitak mojea lailoi uzo Noxibak roddtam fuddar chinti nozo Punn mojean visronk zainam mog toh tuzo [Chorus 1] Mog tuzo […]