Dhonia Bhogos Mhaka Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Dhonia Bhogos Mhaka

Song: Dhonia Bhogos Mhaka
Singer: Alfred Rose

[VERSE 1]
Bhagint vareak boslelem
Pollounk eok anj koxem distalem
Veludachem kensachem aslem
Taka polloun kalliz dadoslem
Maka polloun tem lozonk laglem
Chotroilelea porim tem utlem
Choltoch tem kalliz mojem dukhlem
Eka paim-an tem thontem aslem

[Chorus 1]
Dhonia bhogos mhaka! zaite pautt xinntam tuka
Itlem tunvem dilaim torui maka sonvsar dista naka
Tea cheddvak sogllench dilaim fokot eka paim-an tontem kelam taka
Maka don paim dileai torui kednaim anv okman kortam tuka

[VERSE 2]
Thoinch ek cheddo mittai vinktalo
Suadik tallean kantar kortalo
Sogllea lokak to apoitalo
Bhagin ietealenk dipkaitolo
Amurkoch anso khelloitalo
Tonddar tachea uzvadd distalo
Anvem lagim vochon voddkilo
Anv kuddo oxem mhunnonk laglo

[Chorus 2]
Dhonia bhogos mhaka! zaite pautt xinntam tuka
Sogllo sonvsar hea dolleanim polletam, torui jivit dista naka
Tea bhurgeak dolle diunk naim punn to argam ditam tuka
Maka donui dolle dillai torui kednaim chukon anv okman kortam tuka

[VERSE 3]
Tya fuddem ek bhurgem kheutalem
Garxuleam dolleamchem aslelem
Apleach bitor khoxen anstalem
Dusream bhurgeam xim vochonaslem
Sorgar than denvlam xem distalem
Anvem apurbaien ukollem
How do you do anvem vincharlem
Donui kanani bherem aslem

[Chorus 3]
Dhonia Bhogos maka, don kan dileai maka
Don dolle dileai maka, don paim dilei maka
Kann-dolle ani paim nastanam, ti rochnam vakanddta tuka
Sogllim dennim maka asson kednaim chukon anv okman kortam tuka
Dhoniaaaa…Dhoniaaaaa…Bhogos Maka!

 

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *