Tuzoch Mog Kortolom Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Tuzoch Mog Kortolom

Song: Tuzoch Mog Kortolom
Singer: Alison Gonsalves

[VERSE 1]
Zaitoch temp hanv moga
Ravlom korunk tuka mhojem
Raat dis ek haven kele
Divunk tuka sukh sovsarachem
Khoxechem marlam amcher varem
Aichea disa thaun tu zata fokot mhojem

[Chorus 1]
Sodanch hanv tuzoch mog kortolom
Jivit hem tujea sangata sartolom
Mogachem ani visvasachem hem utor
Sovsar sompo porian hanv dhortholom

[VERSE 2]
Tujench rup yeta mojea
Dolleam mhukar sogleach vellar
Chintun hem hanv ojaptam
Koshem mevlem mhunnon tu mhaka
Korench kai vo hanv sopneta
Ghott vengent dhor ani kholloi mhaka

[Chorus 2]
Sodanch hanv tujoch mog kortolom
Jivit hem tujea sangata sartolom
Mogachem ani visvasachem hem utor
Sovsar sompo porian hanv dhortholom

[VERSE 3]
Sontosan haven ghatli mudhi tujea bhotar
Anvdeta sarunk jivit tujeach sangatan
Khoxechem marlam amcher varem
Aichea disa taun amka kainch na unnem

[Chorus 3]
Sodanch hanv tujoch mog kortolom
Jivit hem tujea sangata sartolom
Mogachem ani visvasachem hem utor
Sovsar sompo porian hanv dhortholom

 

To find lyrics to more Konkani songs , click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *