Song: Mogachem Tufan
Singer: Robin Vaz

[VERSE 1]
Chondrim liptalo kupan
Halonaslem zaddachem pan
Kallzan zatalem mogachem tufan
Tea vellar tuka getlelem gopan

[Chorus 1]
Neketram dipkaitalim movbar
Sumarachea, bara horar
Hath dorun eka-mekachea kallzar
Jurar zalelim sobemazar

[VERSE 2]
Sodanch sanjechem tum mevo
Mevtukuch tum gopant khevo
Mhunno mhaka uzvaddacho divo
Sodanch kallzant urtolo jivo

[Chorus 3]
Ontrollar mog kortat suknnim
Eka-mekak, ghalun fivnnim
Teach porim mog kelolo dogainim
Atam visorlem tum mogachi kannim

[VERSE 3]
Tonddar sango lae-poe
Hem sogllem visorlem bae
Atam poitokuch gunvddaitai doe
Innocent kallzak ghatle gae

[Chorus 4]
Sodanch mhaka mhunno darling Viky
Atam sanddun, gelem Ricky
Ekdom tuvem kelai mhaka duki
Devan tuka dovrum suki

 

To find lyrics to more Konkani songs , click here.

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *