Lakhpoti Ponvoti Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Lakhpoti Ponvoti

Song: Lakhpoti Ponvoti
Singer: Alfred Rose

Lakhpoti Ponvoti

[VERSE 1]
Hai Khuxeal anv jietalom
Uskea mekllo bonvtalom
Sokalim anv sirvisek vetalom moinean pag ghetalom
Konti vinnem dis sartalom
Bail-bhurgeank sambautalom
Deva-Bapaik anv aragam ditalom
jevun kaun sust nindtalom

[Chorus 1]
Rautalom korun ek borixi kotri
Pausachea tempar gheun bonvonaslom sontri
Bail mhunno bienaka, dasti tum kaddi naka, ghor choloitam ditam khatri
Soro pionk nam brandy zanv ti contri
Devak bion anv kori moji chakri
Chintinastanam maka lagli nhuim ga saiba ti panch lakhamchi lottri

[VERSE 2]
Lottri lagonam fuddem
Hai pattlean ixtttamchem birem
Rinnam kaddunk ietat ghara koddem, mhunntat tujem noxib borem
Hamm panch lakhamchem voddem
Kuddichem korta mista moddem
Khontinim toklecher kelam pennem, sukh mojem zalem unnem

[Chorus 2]
Bail hem add tem add tem add korta bejar
Addinam zalear bestich zata ragar
Dekonk naslelem galunkui saibaga toulen ghalunk osso zala amcho vepar
Nid passun poddonam anv nidonk gelear
Dis ani rat toklecher chintnamcho bar
Hemvui zalear borem dista, temvui zalear borem dista
Duddvamcher tea boslo denvchar

 

To find lyrics to more Konkani songs , click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *