Kazar Zalo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Kazar Zalo

[VERSE 1]
Chintelem kallzan anv tujea bitor soronk
Iskol xinktanam maka tum ailo re voronk,
Kazar zaunk vorsam re mojim naslim boronk
Ganvant bonvpachem maka thond nam uronk

[Chorus 1]
Oklek pollounk mhunnon tum amger ailo
Anv mandlim mhunn tuka tum moje maink sangon gelo
Kiteak mhunnon tunvem maka ho ghat kelo
Maka angach dovrun bolteach lagim kazar zalo

[VERSE 2]
Mudi galunk passun tunvem dileli tarik
Ganvant amchea bobau zalo moji zali mhunn soirik
Anik maka kazar uronk nam chintlear barik
Borem aslolem kodden maka ghatlem dukhamche zorik

[Chorus 2]
Soirik modli mhunnon noth urlem maka
Innocent idadir goddunk lailo dukham
Sonvsari sukh ani kazar maka nakam
Eksurponn sartelim anv borem magon tukam

[VERSE 3]
Kallzacher sodanch urtolo ghavo tazo
Zaitem oklamchea gharak mista osoch lailo uzo
Atam tum khuxeal bhonvxi re ghat gheun mozo
Tukai oslench bhogtelem konnem ghat ghetelar tuzo

[Chorus 3]
Maim roddot dhuve pirdear zaunkpak nanv
Guneanv bogos maka bai gunveakari anv
Punn novrean ghat kela mhunnon mandinam ganv
Boslem thoim poiat xelleam angar futtleat fuganv

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *