Ghorchem Sukh Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Ghorachem Sukh

Song: Ghorachem Sukh
Singer: Remmie Colaco

Ghorachem Sukh

[VERSE 1]
Amkam zonn ekleak ek ghor assa sothechem
Voi hem ghor amchem bhiradd familichem
Hea gharant ravon jivit sartanv amchem
Ghor sothechem amkam sogleank sukhachem

[Chorus 1]
Gharan ektaim bhav bhoinnim
Maim-paiche vengent jieleanv lahnponnim
Koixtt kaddun amkam voir kaddle tanim
Amchem bhurgeaponn sukhan sarlem ami

[VERSE 2]
Ami mog visronk favonam maim paicho
Tanche udexim sonvsaran zolm amcho
Zorui gharant ekovtt aslear familicho
Kednam duspott zaunk pavonam ghoracho

[Chorus 2]
Zaite pautt oxem ghoddta
Maim-pai mortoch bhav bhav bhensak zogoddta
Zaitea tempacho the to ekvott toddta
Kai borem gharachem sukh te vibaddta

[VERSE 3]
Ekach gharan bhav bhav mogan jiele
Ekech avoichem dudh soglle piele
Kazar zatoch khaxea rogtak visorle
Gharache vantte korunk kortini paule

[Chorus 3]
Ekuch rogot bhavanchem
Maim-paichem bhens vantunk kortin kiteak vechem
Soglleani boreaponan vantun gheuchem
Kai borem gharachem sukh tem sambauchem

 

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *