Dogui Bikari Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Dogui Bikari

Song: Dogui Bikari
Singer:
Alfred Rose & Bab Tony

[VERSE 1]

Aikat sangtam dogui ami bikari
Ankwar nhoi punn dogui ami kazari
Anga thoimsor bonvtam bik magtam
Bekar nam sirviss kortam serkari

[Chorus 1]
Ami bik magtanv ghenastanam kotti
Ami bik magtanv bollsan asson notti
Ghala re diya re ami marnam fotti
Amkam bik ghalxeat tor kakut dakoixeat motti

[VERSE 2]
Ami vetanv-vetanv poi tea ganvani
Lok sozmota ami sangtanv mhunn kanni
Duddu amkam ditat vostu amkam ditat bortat amkam nespani

[Chorus 2]
Amkam bik naka re bik naka duddvamchi
Amkam bik naka re borea angostramchi
Tumi mhunntelet vost tumkam zai khoimchi
Amkam bik naka re tumche don-doulotichi

[VERSE 3]
Darar marit zalear dar ugoddtolem
Khallteponnan magot zalear meutelem
Amkam zai poi tem zaiteach zannak sanglem
Konnach lagim nam astelem.

[Chorus 3]
Amkam bik ghala re doyall-ponnachi
Amkam bik ghala re bhav-bhavponnachi
Amkam bik ghala re sovostkaiechi
Amkam bik ghala re tumchea khorea mogachi

 

To find lyrics to more Konkani songs, click here.

About LyricsDhakoi Team

Check Also

Mog Urtolo Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mog Urtolo

Composer/Singer : Princeton Colaco Lyrics : Pamela Colaco and Princeton Colaco [VERSE 1] Sang tuji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *