Londoncho Mog Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Londoncho Mog

Song: Londoncho Mog Singer: Rita Rose Londoncho Mog [VERSE 1] Anv London-ank ghelelim London pollounk sodanch chintalim Tuka dektoch sogllinch thottaklim Poilech nodren mogan ghuspolim [Chorus 1] Londocho mog amcho Khoroch to ojeapancho Sopnan sopnelimnam monanui chintlenam NoUro mellot mhunn Londoncho [VERSE 2] Oxem zait mhunn chintlemnam Koxem goddlem tem sangonk zainam Goem ekui nouro […]

Londonche Goemkar Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Londonche Goemkar

Song: Londonche Goemkar Singer: Alfred Rose Londonche Goemkar [VERSE 1] Londonak gelea bogor, London chem xhar pollelea bogor London kitem poi tem, bhavanim gomonam Goemkar thuim koxe jietat, khorea mogak koxe axetat Tanche modem bonvlea, bogor kollo nam [Chorus 1] Jivit tanchem, eka machine am porim Vell mello nam, ullounk dusre borim Zanttim thuim sor, […]

Lakhpoti Ponvoti Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Lakhpoti Ponvoti

Song: Lakhpoti Ponvoti Singer: Alfred Rose Lakhpoti Ponvoti [VERSE 1] Hai Khuxeal anv jietalom Uskea mekllo bonvtalom Sokalim anv sirvisek vetalom moinean pag ghetalom Konti vinnem dis sartalom Bail-bhurgeank sambautalom Deva-Bapaik anv aragam ditalom jevun kaun sust nindtalom [Chorus 1] Rautalom korun ek borixi kotri Pausachea tempar gheun bonvonaslom sontri Bail mhunno bienaka, dasti tum […]

Koslo Okman Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Koslo Okman

Song: Koslo Okman Singer: Alfred Rose Koslo Okman [VERSE 1] Oh..Bomboi mozo ek ixtt aslo, benkan kam kortalo Don vorsanim sirvis korun officer to zal Kitle zanacho vavr, to eklo add pitalo Uxearki polloun vhodilanim taka Londonak pattoilo [Chorus 1] Ganv ganvche ezamik boslet, punn poilo ailo Goemkar Soglle ekdom ojeap zaleat, Goemkar itlo uxear […]

Kortubam Dogaimchim Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Kortubam Dogaimchim

Song: Kortubam Dogaimchim Singer: Alfred Rose [VERSE 1] Zaite pautti ami anga aikotam, kantaram cheddvam voir ghoddlelim Dakoun tanchim tim vankddim kortubam, tankam khalteponnan ghalelim Hem aikotoch thoddeam cheddeachim kallzam, distat khuxalkaien bhorlelim Punn cheddeank nakat aplim kortubam, ami dakoll kelelim [Chorus 1] Je porim sobit ful fulta, pormoll soglleak zata, to addaunk zainam Punn […]

Komnidadin Sobonam Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Komnidadin Sobonam

Song: Komnidadin Sobonam Singer: Alfred Rose [VERSE 1] Amche maim-bhaxek aiz passun konnem jivi dovorlea bhavanim Voi team padrinim, toxich potrani, teach porim tiatristanim Tika mannkam-motiani surngarn dovorlea gorib Goemkaranim Thodde xinknnar toxech girest sozmotat ti kochro mhunn konkanim [Chorus 1] Te mhunntat amchi bhass amkam jeunk dinam, voilean gorje bailim zatat rinnam Kitle xiknaranim […]

Korit Tho Bhogit Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Korit Tho Bhogit

Song: Korit Tho Bhogit Singer: Alfred Rose Korit Tho Bhogit [VERSE 1] Azilan anv gelolom, zantteank mhunnlem anv bhett kortolom Tankam thuim polletoch soglloch anv dukhi zalom Thuim ek ostori asli, tika polloun soglloch thottaklom Ti eka unch gharachi, tika anv vollkotalom [Chorus 1] Aikon tichi kanni dolle bhorleat dukhanim Kalliz hem churchurlem dukham poun […]

Khotta Kuwait Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Khotta Kuwait

Song: Khotta Kuwait Singer: Alfred Rose [VERSE 1] Khoxem ghodd lem chintunk zai nam, kiteak ghoddlem sangonk zai nam Sopnan passun sonvsarant konnench hem chintunk nam Him munxea chem motlobponnam, zuzarean chim nennar ponnam Tem vorixtt zadd umtton poddot mhunn, konnench chintlem nam [Chorus 1] Kuwait ek zadd, bhangar chim follam aslelem Khotta khotta, umtton […]

Khoro Ixtt Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Khoro Ixtt

Song: Khoro Ixtt Singer: Alfred Rose [VERSE 1] Sobemazar kortam eok vinchar Bhavanim barkaien dorat kanar Apunn apnnank vho sonvsar, sangtat te zannar Somestank khuim Dev nitidar [Chorus 1] Kon kon kon assot kon Niall korun, barik chintun dit maka sangon Kon, konn oh-oh konn Nitoll dhorun uktem mon, dit sarkem sangon Konn zait tuzo […]

Khoro Dotor Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Khoro Dotor

Song: Khoro Dotor Singer: Alfred Rose [VERSE 1] Dotor assat jinsam torimche, todde duventichea mogache Gorib mhunn kovlear duddu nam ghevpache,apnachea bollsantle duddu moddpache Todde dotor bolteach chintnache, duventik odik duvent korpache Udok galun injeksanvam diupache, noko aslealeank fottoupache [Chorus 1] Anv bhurgo astanam, Dhobitalao dotor Lima aslo Konn duvent tache sorxim ailear, to taka […]