Dev Nidonk Nam Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Dev Nidonk Nam

[VERSE 1] Ugddapem korunn tuje Khorem kaliz tuka dakoi Topasunk zainam zalear Tujea kociensak apoy Khorench tu fotonk sodtai rochnarak Pun to fottounam mhunon tu nokoi Vait  kortubank adar nakai Bori dekh peleak shikoy [Chorus 1] Krimi adarlear kednanch bogsonk nam Pun choriechem konnak pochonk nam Gharant tanchea dolldirpon Kedinch suseg mhunon dissonk nam Gorban […]

Channyache Rati Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Channyache Rati

[Chorus 1] Channyache rati Madanche saavlen Sarillya sobit manaar Haatat ghalun haat Nachuya gaavya Ghumtanchya modhur talaar [Chorus 2] Channyach rati Madaachya saavlen Sarillya sobit mannar Hataant ghalun haat Nachuya gaavya Ghumtanchya modhur talaar [VERSE 1] Kirna chandrachi shital gheuya mathyar Fulanchya vangda dholya varya lharar Kirna chandrachi shital gheuya mathyar Fulanchya vangda dholya varya […]

Saad Tugele Aikuk Aile Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com
Dubav Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Dubav

[VERSE 1] Koslo munn novro saiba to beshttot dubav ta Ofisant begin vochon mhunta konak mevta Saiba bhogos! Ghaaraant tu late kidyak pavta Koslo munis re saiba! Office tujem suton dista tu khuy punn ravta [Chorus 1] Soyryanger dina vochonk Shezranger dina bosonk Short skirt dina nhesonk Munnta kay zaina disonk Kazrak gelyar dusrya kay […]

Mogachea Leena Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Mogachea Leena

Song: Mogachea Leena Singer: Alfred Rose [Chorus 1] Mogan hanv podon Kazaar zalolom Ghor sonvsar mozo Korunk chintalom Oh chaar vorsa pason Sukhan aslolom Dogam chedvancho Bapui hanv zallo [VERSE 1] Auchit mojear ek Zoglavnem ailem Kazari jivit tufanak sapoddlem Pilank soddun Suknnem uddon gele Kazar dhoniam he koslem [Chorus 2] Bhurgim ti rodtat Mhojean […]

Mhaze Rani Mhaze Moga Konkani Lyrics for Karaoke Online- Lyricsdhakoi.com

Mhaze Rani Mhaze Moga

[Pre-Chorus] Mhaze rani mhaze moga Tuje dolyant sodhta thaav Mhaze raja mhaze moga Tujya navak zodta naav [Chorus 1] Fula fulaank pushit ailo..(2) Tujhe mhaje priticho gaanv Mhaze rani mhaze moga Tuje dolyant sodhta thaav [VERSE 1] Kalya kalya dolyan tujhya.. (2) Mhajya vaata vaata meltat mhaka Tujya chatir thevtaa mathaa Fula bhashen bhashen halki […]

Tuzo Mog Konkani Lyrics for Karaoke Online - LyricsDhakoi.com

Tuzo Mog

[VERSE 1]Ravom yeta mojean jeu nastonamSarum yeta raat nido nastonamPunn ravong zainam mojean tuka poi nastonamUgddas yeta uttam bostonam [Chorus 1]Kaliz khoxen boro tum astonamKainch ek naka maka tum nastonamMaatui mojean ravong zainamTo mog, tuzo mog hoi to mog tuzo mogKori nastonam [VERSE 2]Apoi maka hanv rokdinch yetelimSang re maka tujexich rautelimMag re hem kaliz […]